element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

Uprawnienia i obowiązki rodziców zawarte są w Statucie Przedszkola nr 118.

Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do:

 1. rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
 2. pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 3. uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno - pedagogiczną,
 4. pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
 5. konsultacji indywidualnych, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców
 6. uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny
 7. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola,

Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek między innymi do:

 1. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
 2. zapewniania dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia,
 3. reguralnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 4. zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu,
 5. punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,
 6. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
 7. znajomość i przestrzeganie Statutu Przedszkola nr 118.
 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia