element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra
PROCEDURY COVID-19


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID - 19

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 118 W KRAKOWIE

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. 2020 poz. 410              z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322 z późn. zm);
 4. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  z 02.03.2020r   ( Dz. U. 2020 poz. 374 z pożn. zm);
 5. art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

CEL PROCEDURY

Procedury mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w  przedszkolu oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 

Dyrektor:

 1. Powiadamia telefonicznie rodziców dziecka, u którego występuje podejrzenie zachorowania.

 

Rodzice /opiekunowie prawni:

 1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa  i stosują się do zawartych w niej zasad.
 2. Podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.
 3. Aktualizują numery telefonów, dzięki którym przedszkole może skontaktować się z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka.
 4. Nie przyprowadzają do przedszkola dzieci chorych.
 5. Niezwłocznie informują telefonicznie dyrektora przedszkola o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie /przebywaniu na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych/.

 

Nauczyciele:

 1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa i ją bezwzględnie przestrzegają.
 2. Informują dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka o podejrzeniu zachorowania.
 3. Zobowiązani są do przeprowadzenia z dziećmi zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania.
 4. Zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego                             i dopilnowania w tym zakresie dzieci.
 5. Niezwłocznie informują dyrektora, że przebywają oni lub domownicy na kwarantannie lub izolacji  w warunkach domowych.

 

Personel obsługowy:

 1. Zapoznaje się z procedurą bezpieczeństwa i ją bezwzględnie przestrzega.
 2. Przestrzega narzuconego reżimu sanitarnego.
 3. Niezwłocznie informują dyrektora, że przebywają oni lub domownicy na kwarantannie lub izolacji  w warunkach domowych.

 

Sposób prezentacji procedur:

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola, przesłanie do rodziców na e-maila.
 2. Zapoznanie wszystkich rodziców oraz pracowników przedszkola z treścią niniejszej procedury.

 

 1. I. Przygotowanie budynku i terenu przedszkola do otwarcia.

 1. 1. Wyposażenie przedszkola w środki higieniczno- sanitarne do bieżącego funkcjonowania przedszkola:

1)    zakup atestowanych płynów do dezynfekcji rąk, urządzeń, zabawek, powierzchni,

2)    zakup termometrów bezdotykowych (minimum1 termometr na przedszkole),

3)    organizacja izolatki dla dzieci i pracowników przedszkola.

 

 1. 2. Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:

1)    zakup i przydział indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki na usta i nos, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem;

2)    zapoznanie z instrukcją wykorzystania środków indywidualnej ochrony osobistej;

3)    zaopatrzenie miejsc sanitarnohigienicznych w potrzebne instrukcje /mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki, prawidłowego zdejmowania rękawiczek/.

 

 

 1. 3. Przygotowanie budynku i ogrodu przedszkolnego:

1)    oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID19 i wywieszenie potrzebnych numerów telefonu, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych,

2)    dezynfekcja zabawek i pomieszczeń przedszkola,

3)    dezynfekcja urządzeń w ogrodzie przedszkolnym,

4)    usunięcie z pomieszczeń, w których przebywać będą dzieci sprzętów, zabawek                   i pomocy dydaktycznych nie nadających się do dezynfekcji lub skutecznego uprania,

5)    wydzielenie miejsca przyjmowania dzieci do przedszkola i przebywania rodziców – szatnia,

6)    przygotowanie stanowisk do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do przedszkola.

II. Organizacja pracy przedszkola.

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00.
 2. W przedszkolu funkcjonuje 5 grup zbliżonych wiekowo liczących maksymalnie             25 dzieci.
 3. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
 4. Dzieci do przedszkola przyjmowane będą tylko do godziny 8.30 a odbierane od godziny 14.45.
 5. W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele / woźne oddziałowe.
 6. Powierzchnia ogrodu zostanie podzielona na strefy zabaw dla każdej grupy.
 7. Grupy wychodzą i korzystają z ogrodu przedszkolnego tylko zgodnie z ustalonym grafikiem i przedziałem godzinowym. Każdy nauczyciel ma obowiązek przestrzegania wyznaczonego przedziału godzinowego. Przedziały godzinowe przebywania na zewnątrz zostają ustalone tak, aby uniemożliwić spotykanie się  / mijanie grup w ciągach komunikacyjnych. Istnieje możliwość zamiany godzin wyjścia na zewnątrz pomiędzy grupami po wcześniejszym ustaleniu.

 

 

*Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 1. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym powinien być codziennie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany przed wyjściem dzieci.
 2. W przypadku zmianowości grup i korzystania z tych samych urządzeń, czyszczenie powinno się odbyć przed korzystaniem przez kolejną grupę.

10. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji / wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw Dyrektor Przedszkola zarządza wyłączenie z użytku placu zabaw.

11. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci różnych przedmiotów lub zabawek                      z domu oraz zabieranie zabawek z przedszkola. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki.

12. Pomieszczenia przedszkola będą utrzymywane w czystości zgodnie  z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.

13. Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

14. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.

15. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, wyłączników, dezynfekcji toalet.

16. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola.                                    W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności /osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe/.

17. Personel przedszkola powinien zachować dystans społeczny między sobą,                    w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 metra.

 1. III. Zasady współpracy z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka.

 1. Rodzic / opiekun prawny dziecka  zobowiązani są do:

1)    przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną lub przejawiających objawy infekcji górnych dróg oddechowych /kaszel, katar, podwyższona temperatura,

2)    udzielania rzetelnej informacji / udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia/ o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu,

3)    ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka                   z przedszkola,

4)    stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie przedszkola, /min. 1,5 m od pracowników przedszkola oraz innych rodziców / opiekunów,

5)    udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola,

6)    udzielenia aktualnego numeru telefonu, z którym przedszkole ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami.

 1. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności /min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk/. Po odebraniu dziecka rodzic  jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola, aby umożliwić wejście innym rodzicom.
 4. W obecności rodzica dziecko ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym. W przypadku podwyższonej temperatury / graniczna 37,5°C / lub innych objawów chorobowych np. kaszel, katar dziecko nie będzie mogło zostać w przedszkolu.
 5. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do przestrzegania ustalonych zasad w przedszkolu i stosowania się do wskazówek personelu przedszkola.
 6. 7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic / opiekun za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności /min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych/. Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 7. Rodzic zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej zgody na mierzenie temperatury ciała dziecka zawartej w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1  do procedury.

 1. IV. Organizacja pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej                                      w przedszkolu.

 1. W miarę możliwości organizacyjnych jedna grupa dzieci będzie przebywać                    w wyznaczonej i stałej sali.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych każdy nauczyciel ma pod opieką tę samą grupę dzieci z uwzględnieniem zmianowości.

3.  Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące                       w przedszkolu i konieczność ich stosowania m.in.:

1) częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w

łazienkach,

2) unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

3) odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania,

4) niepodawanie ręki na powitanie itp.

 1. Nauczyciele zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk przez dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego. Organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają i dają przykład.
 2. Nauczyciele przestrzegają ustalonego grafiku i przedziału godzinowego korzystania poszczególnych grup z ogrodu przedszkolnego i innych pomieszczeń w celu uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 3. Nauczyciele wspólnie z woźną oddziałową wietrzą salę przynajmniej raz na godzinę, ustalają zasady korzystania z dystrybutorów wody w sali  /nalewanie wody pod nadzorem nauczyciela / woźnej, bieżące mycie i wyparzanie kubków/,
 4. Nauczyciele zwracają uwagę na organizację zabaw dzieci, tak aby unikać większych skupisk dzieci  w sali.
 5. Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia                       u dziecka objawów chorobowych.
 6. Nauczyciele, personel obsługujący przedszkole powinni korzystać z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami przedszkola.

10. W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne jest stosowanie dystansu społecznego / min. 1,5 m /.

11. Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi cyklicznie zmywa                       i dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz                                    z nauczycielami.

12. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów lub poczty                e-mail.

13. Telefony komórkowe pracowników powinny być zabezpieczone przed dostępem dla dzieci.

 

V. Organizacja pracy kuchni i żywienia.

 1. Pracownicy kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego min. 1,5 m. W przypadku jeżeli jest to niemożliwe – stosowanie środków ochrony osobistej / maseczki lub przyłbice /;
 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi;
 3. Obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek jednorazowych, szczególnie w kontakcie z produktami bez opakowań;
 4. Personel pracujący w kuchni zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,                                   w temperaturze minimum 60 °C i je wyparzać.
 6. Posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracowników kuchni na wózki kelnerskie – sale na I piętrze, do windy – sale na parterze i w ten sposób przekazywane pracownikom obsługi z zachowaniem wymaganego dystansu. Przygotowane posiłki są przynoszone do sal.
 7. Po zakończonym posiłku należy zdezynfekować używane powierzchnie i sprzęty – szczególnie blaty stołów, blaty kuchenne, powierzchnie krzeseł, wózki kelnerskie.
 8. Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP.
 9. Przedszkole korzysta z usług sprawdzonych dostawców;

10. Odbierając produkty dostarczone przez osoby z zewnątrz należy przestrzegać zasad bezpiecznego odbioru towarów od dostawcy / zakładanie maseczki, przyłbic i jednorazowych rękawiczek / z bezwzględnym przestrzeganiem dezynfekcji opakowań.

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do kuchni innych pracowników obsługi i nauczycieli. Wszelkie sprawy należy zgłaszać do intendenta.

 

 1. VI. Organizacja pracy pracowników administracji i obsługi.

 1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywać dystans społeczny /min. 1,5 metra/;
 2. Pracownicy, oddelegowani do przyjmowania i wydawania dzieci zobowiązani są            do:

1)     stosowania środków ochrony osobistej /przyłbica, maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe/,

2)     przestrzegania zasad dotyczących ilości osób znajdujących się w szatni podczas przyprowadzania i odbioru dzieci /1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności /min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk/,

3)     dokonania pomiaru temperatury dzieciom przy pomocy termometru bezdotykowego,

4)     nieprzyjmowania dzieci przejawiających objawy infekcji górnych dróg oddechowych /kaszel, katar, podwyższona temperatura – graniczna 37, 5°C mierzona termometrem bezdotykowym,

5)     przekazania dziecka bezpośrednio do nauczyciela danej grupy.

 

 1. Do obowiązków pomocy nauczyciela, woźnych oddziałowych poszczególnych grup należy w szczególności:

1)    regularne mycie rąk wodą z mydłem,

2)    pomoc nauczycielowi szczególnie w czasie wykonywania przez dzieci czynności higienicznych, organizacji zajęć oraz wyjść do ogrodu,

3)    korzystania w razie konieczności z indywidualnych środków ochrony osobistej: rękawiczek jednorazowych, maseczek na usta i nos, przyłbic, fartucha z długim rękawem np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci,

4)    wietrzenie sal w cyklach ustalonych z nauczycielem prowadzącym grupę, co najmniej raz na godzinę,

5)    ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami przedszkola,

6)    dezynfekowanie zabawek, mebli, podłóg, klamek, blatów, poręczy, włączników przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy,

7)    utrzymanie w czystości i dezynfekowanie w dodatkowo przydzielonej powierzchni wg ustalonego harmonogramu w szczególności: blatów, podłóg, przyborów sportowych, włączników, klamek, poręczy,

8)    mycie i wyparzanie na bieżąco kubków do wody używanych przez dzieci                               w salach zabaw, nakrywanie do stołu przed posiłkiem w sali, pobieranie posiłków, sprzątanie po posiłku,

9)     zgłaszanie złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji z osobami, u których stwierdzono COVID 19,

10)  systematyczne prowadzenie monitoringu wykonywanych czynności.

VII. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów chorobowych.

 1. W przypadku zauważenia u dziecka niepokojących objawów, takich jak: podwyższona temperatura, ból głowy, kaszel, wysypka, apatia, należy jak najszybciej zawiadomić rodzica / prawnego opiekuna oraz dyrektora przedszkola.
 2. Rodzic / prawny opiekun jest zobowiązany odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po otrzymaniu informacji o stanie jego zdrowia oraz skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub z lekarzem oddziału zakaźnego i postępować zgodnie z zaleceniami medycznymi.  
 3. W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się objawów chorobowych, do momentu przyjazdu rodzica/prawnego opiekuna lub osób upoważnionych do odbioru, dziecko będzie przebywać w osobnym pomieszczeniu w przedszkolu, przeznaczonym do izolacji. Dziecko będzie w tym czasie pod stałym nadzorem wyznaczonej do tego celu osoby dorosłej.
 4. Pomieszczenie przeznaczone do izolacji posiada odpowiednie wyposażenie                    by zapewnić bezpieczeństwo dziecku i osobie pełniącej w tym czasie opiekę:

1)    w pomieszczeniu muszą znajdować się indywidualne środki ochrony osobistej,

takie jak: jednorazowe maseczki, rękawiczki, jednorazowy fartuch ochronny z

długiem rękawem, ewentualnie przyłbica, termometr oraz płyny do dezynfekcji,

zabezpieczone przed dostępem dziecka,

2)    osoba wyznaczona do sprawowania opieki nad dzieckiem podczas izolacji,

3)    musi mieć przy sobie telefon komórkowy, w celu sprawnej komunikacji z nauczycielem grupy, dyrektorem przedszkola oraz szybkiego raportowania stanu zdrowia dziecka.

 1. Osoba przebywająca z dzieckiem zobowiązana jest do zachowania maksymalnego bezpieczeństwa i wykorzystania środków indywidualnej ochrony osobistej, tj. zobowiązana jest założyć maseczkę ochronną, rękawice oraz fartuch ochronny (ewentualnie przyłbicę).
 2. W miejscu izolacji zapewnia się dziecku ciszę, spokój, wodę oraz leżak.
 3. W razie potrzeby należy dziecko dopajać wodą.
 4. Po wyprowadzeniu dziecka z izolatki (odebranie dziecka z przedszkola) należy: przewietrzyć pomieszczenie, zdezynfekować pokój, wyprać leżak, a rękawice                          i maseczki wyrzucić do przeznaczonego do tego celu kosza.

 1. VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola.
  1. Do przedszkola może przychodzić jedynie zdrowa osoba, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personel powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
  3. Pracownicy przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać                   w domu i skontaktować się telefonicznie skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
  5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.
  6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 

 

 1. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 2. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

Uzupełnieniem w/w procedury jest Procedura postępowania dla dyrektorów placówek oświatowych w przypadku zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-coV-2

Jeżeli Miasto Kraków zostanie zakwalifikowane do strefy żółtej lub czerwonej             z zaostrzeniem reżimu sanitarnego rodzice zostaną poinformowani i będą przestrzegać dodatkowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Procedura Bezpieczeństwa na czas trwania stanu epidemii COVID-19 w Przedszkolu Samorządowym Nr 118 w Krakowie obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

 

 

 


 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia