element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30
http://portaledukacyjny.krakow.pl/web/guest%20/rekrutacja-do-przedszkoli
Podpisywanie umów z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do przedszkola od 20.04. – 30.04.2015r.

w kancelarii w godzinach:

 

poniedziałek -     12.30 – 17.00

wtorek  -               8.00 – 11.30

środa  -                 8.00 – 11.30

czwartek -             8.00 – 15.30

piątek -                 bez stron

 

Niepodpisanie umowy w w/w terminach jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

Rodzic/prawny opiekun dziecka zgłaszający się do podpisania umowy zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

Rodzic/prawny opiekun posiadający Krakowską Kartę Rodzinną 3 + okazuje kartę celem podpisania umowy - zgodnie z Uchwałą Nr CXXI/1939/14 Rady Miasta Krakowa z 5 listopada 2014r. (każda godzina korzystania przez dziecko z przedszkola powyżej 5 bezpłatnych godzin w kwocie 0, 50 zł za godzinę). Nie okazanie KKR 3 + podczas podpisywania umowy skutkuje podpisaniem umowy zgodnie z w/w uchwałą (każda godzina korzystania przez dziecko z przedszkola powyżej 5 bezpłatnych godzin w kwocie  1, 00 zł za godzinę) z możliwością aneksowania umowy w późniejszym terminie.


Budżet obywatelski 2015 r.

http://krakow.pl/budzet

 

czytaj dalej...

Zapraszamy wszystkich Rodziców i chętne osoby
do przekazania 1% podatku
na Samorządowe Przedszkole nr 118.
Numer KRS: 0000270261


Zebrane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie pomocy szkoleniowo - naukowych do zabaw w budynku przedszkola oraz na powietrzu.


Wszystkim dobroczyńcom DZIĘKUJEMY !!!!czytaj dalej...
1
2
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

 

ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 

 

Cele i zadania przedszkola są zawarte w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statucie Przedszkole nr 118 - dostępny jest w kąciku informacyjnym dla rodziców.


CELEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO JEST:


 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji budowanie systemu wartości, w tym wychowanie tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe;

 2. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi z dorosłymi;

 3. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 4. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
  i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 5. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowe)

 6. Zapewnianie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

ZADANIEM PRZEDSZKOLA JEST:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach   zadaniowych;
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; wdrażanie dzieci do utrzymania w zabawie ładu i porządku
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 4. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 7. Wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem;
 8. Wwychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew. pląsy i taniec;
 9. Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne;
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną;
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne ;

 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-43
element-39
stopka-linia
Wszelkie prawa zastrzeżone przez Przedszkole Nr 118 w Krakowie.