element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna w roku szkolnym 2020/2021 będzie oparta na:

 

• Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

• Programie wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2017) w grupie dzieci 3,4,5,6 letnich, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i dopuszczony do realizacji przez Dyrektora przedszkola.

 

Programy własne nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021:


 1. Program adaptacyjny Przedszkola Samorządowego nr 118 - „Będę Przedszkolakiem" - E. Janik, M. Wojtczak
 2. Program wspomagania i terapii rozwoju emocjonalnego dzieci 5-6 letnich oraz scenariusze zajęć - J. Żurek
 3. „Zdolne dziecko" - program stymulacji rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym - A. Przybyś
 4. Program do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - E. Janik
 5. „Zabawy muzyczne na cztery pory roku" - program wychowania muzycznego w przedszkolu - E. Janik
 6. „Kolorowe nutki” – program wychowania muzycznego w przedszkolu dla dzieci 5 - letnich - K. Przetocka
 7. „W krainie bajek” – program do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci 5 - letnich - K. Przetocka


Wykorzystujemy również ciekawe metody, koncepcje i projekty:

 1. Metoda Dobrego Startu. M. Bogdanowicz
 2. Wprowadzanie dziecka w świat pisma.I. Majchrzak
 3. Kinezjologia edukacyjna. P. Dennisona
 4. Metoda gimnastyki twórczej R. Labana
 5. Metoda Twórcza C.Orffa
 6. Metoda ruchu rozwijającego -  W. Sherborne
 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia